Przygotowanie strategii HRS4R

Zebranie 7, 2019-01-25

Cel zebrania:

 • analiza zapisów w obszarze 4 – „Szkolenie i rozwój” (punkty 36-40).

 

Ustalenia/zaplanowane działania po zebraniu:

 • finalnej korekty ankiety (z uwzględnieniem ankietowania próbnego) dokona podzespół ds. opracowania formularza ankiety; wersja finalna zostanie przesłana do Sekretarza Zespołu,
 • podzespół 4 „Szkolenie i rozwój” dokona korekty zapisów w swoim obszarze.

 

Zebranie 6, 2019-01-18

Cel zebrania:

 • zakończenie analizy zapisów w obszarze 3 – „Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne” (punkty 33-35),
 • omówienie projektu ankiety.

 

Ustalenia/zaplanowane działania po zebraniu:

 • wskazanie terminu przygotowania ostatecznej wersji ankiety,
 • przeprowadzenie ankiety próbnej (każdy pracownik naukowo-dydaktyczny zaangażowany w prace Zespołu na następne spotkanie (tj. 25 stycznia) przyniesie jedną wypełnioną ankietę przez pracownika zaliczanego do liczby N nie należącego do Zespołu (może to być znajoma osoba z katedry). Do każdego pytania powinien zostać dołączony komentarz, czy pytanie jest zrozumiałe.
 • Zespół w drodze dyskusji zdecydował, że ankietowanie wszystkich pracowników Uczelni zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy Moodle,
 • podzespół 3 „Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne” dokona korekty zapisów w swoim obszarze.

 

Zebranie 5, 2019-01-11

Cel zebrania:

 • przeprowadzenie analizy zapisów w obszarze – „Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne”.

 

Ustalenia/zaplanowane działania po zebraniu:

 • powierzenie prowadzenia dyskusji na następnym zebraniu kierownikowi podzespołu ds. przygotowani ankiety,
 • ustalenie sposobu przekazywania uwag do ankiety.

 

Zebranie 4, 2019-01-18

Cel zebrania:

 • poinformowanie o sprawach bieżących i postępie prac zespołu,
 • przeprowadzenie analizy zapisów w obszarze 2 – „Rekrutacja i selekcja” oraz liście kontrolnej dla analizowanego obszaru.

Ustalenia/zaplanowane działania po zebraniu:

 • zaplanowane spotkania w sprawie uwag do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • wyznaczenie terminu przesyłania uwag i komentarzy do ankiety,
 • podzespół 2 „Rekrutacja i selekcja” dokona korekty zapisów w swoim obszarze.

 

Zebranie 3, 2019-01-18

Cel zebrania:

 • poinformowanie o sprawach bieżących i postępie prac zespołu,
 • przeprowadzenie analizy zapisów w obszarze 1 – „Aspekty etyczne i zawodowe”.

 

Ustalenia/zaplanowane działania po zebraniu:

 • powierzenie administracji kontem UERAXESS Działowi Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych przy współpracy z Prof. UEK dr hab. Małgorzatą Tyrańską,
 • przygotowanie projektu zarządzenia rozszerzającego skład Zespołu,
 • przygotowanie wstępnej wersji projektu ankiety powołanemu w tym celu podzespołowi (termin wykonania projektu wyznaczony został przed zebraniem 14 grudnia 2018 r.),
 • ustalenie terminu przygotowania skorygowanego raportu 3 (podzespół 1. Aspekty etyczne i zawodowe) na 12.2018 r.

 

 

Zebranie 2, 2019-01-18

Cel zebrania:

 • poinformowanie o efektach prac podzespołów pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • przedstawienie zasad nanoszenia poprawek i uzupełnień do analizy luk,
 • przedstawienie zakresu prac dla podzespołu pracowników administracyjnych.

 

Ustalenia/zaplanowane działania po zebraniu:

 • ustalenie terminu krótkiego spotkania wybranych osób w sprawie strony internetowej projektu,
 • przygotowanie zestawienia dotyczącego udziału procentowego kobiet na stanowiskach różnych kategorii,
 • przygotowanie zestawienia struktury z punktu widzenia płci dla poszczególnych organów kolegialnych Uczelni,
 • przygotowanie szablonu z wzorami, jak należy cytować poszczególne akty prawne (takie jak: Statut, zarządzenie Rektora, uchwała Senatu, ustawa),
 • przygotowanie i przesłanie do 16 listopada 2018 r. przez podzespoły korekt zestawień na potrzeby raportu 2 (prace obejmą skorygowanie dotychczasowych wpisów, uzupełnienie propozycji usprawnień oraz wypełnienie kolumny z oceną stopnia spełnienia, czyli +, -, -/+,   +/-).

 

Zebranie 1, 2019-01-18

Cel zebrania:

 • zaprezentowanie ogólnego planu działania podczas realizacji projektu,
 • podział Zespołu na podzespoły realizujące poszczególne zadania w ramach etapu 1.

 

Ustalenia/zaplanowane działania po zebraniu:

 • aktywacja kont należących do Zespołu pracowników administracyjnych w systemie Moodle,
 • do 19 października 2018 r. podzespoły przygotują i prześlą zestawienia na potrzeby raportu 1 (raport ten obejmuje zidentyfikowane luki, rozpoznane przepisy krajowe i wewnętrzne oraz proponowane przez podzespoły tematyczne inicjatywy).